Детали за проектот.

RoMigSc – 2016 – 2709 / 001 – 001

Наслов на проектот: Вклучување на Ромите и на мигрантите во училиштата: Обуки, отворени дискусии и младински волонтерски активности (RoMigSc)

Број на проект: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Број на договор: 2016 – 2709 / 001 – 001

Програма: Erasmus, KA3

Клучна акција: Социјална инклузија преку образованието, обуката и младите

Образованието е од суштинско значење за успешна интеграција. Иако различноста е можност да се направат училиштата поинклузивни, креативни и со отворен ум, нееднаквоста во образованието е највисока меѓу Ромите и децата мигранти. Мигрантите и Ромите честопати се соочуваат со дискриминација и ксенофобија. На пример, образовните постигнувања на овие групи се воопшто послаби, тие се со поголема веројатност да се откажат од задолжителното образование, што доведува до поголем ризик од социјална маргинализација, до неуспех да се интегрираат, и, конечно, до сиромаштија, која има долгорочни негативни ефекти врз социјалниот развој и економски раст на земјата-домаќин. Главната цел на овој проект е да се поддржи подобра интеграција на Ромите и децата мигранти во образованието преку различни активности. Ангажирањето на младите во волонтирањето е исто така многу застапено во рамките на проектот. Волонтирањето игра значајна улога во социјалната инклузија на младите. Тоа им овозможува да се вклучат како граѓани, како и да стекнат искуство, кои можат им помогнат за да ги подобрат своите можности за вработување. Сепак, волонтирањето треба да биде признато како форма на неформално учење.

Галерија
Галерија
Галерија
Галерија

Цели на проектот.

5 главни цели

за постигнување

3 години

времетрање на проектот

 • Создавање на инклузивни и демократски средини за учење
 • Поттикнување на младинското учество, развој на практики на инклузија за опфаќање на младите
 • Спречување и борба против сите форми на дискриминација и сегрегација во образованието
 • Поттикнување на меѓусебно разбирање и почитување меѓу луѓето
 • Подобрување на квалитетот на активностите за неформално учење, младинска работна пракса и волонтирање

1. Создавањето на инклузивни и демократски средини


за учење е насочено преку обука на наставници (вклучително и преку воспоставување на електронска платформа со можности за учење за наставниците), како и преку национални семинари.

2. Со волонтерски активности,


проектот се насочува кон младите луѓе - млади волонтери на возраст од 18-30 години. Познато е дека младите претставуваат група која е многу ранлива во насока на социјалното исклучување - вклучувањето во волонтерската работа им дава можност да бидат вклучени повеќе во општеството. Младите волонтери кои ќе работат главно со мигрантите и децата Роми ќе добијат можност да се стекнат со вредни вештини кои можат да ги подобрат нивните можности за вработување.

3. Бидејќи проектот се однесува на Ромите и децата мигранти,


спречувањето на дискриминацијата и сегрегацијата е особено истакнато. Наставниците се обучени да бидат интеркултурално компетентни и се научени како да ги предаваат интеркултуралните аспекти на нивните ученици. Прашањето на сегрегација е, исто така, чест проблем меѓу мигрантите и децата Роми, и како таков е третиран како на национално, така и на ниво на ЕУ.

4. Почитта меѓу луѓето


од различна етничка или верска припадност, верувања или убедувања, вклучувајќи ги преку стереотипизирањето и промовирањето на меѓукултурниот дијалог, е од исклучителна важност. Итеркултурните компетенции на наставниците и учениците се основа за меѓукултурен дијалог. Мултикултурните училници создаваат клима во која различните култури можат да се вклучат на заемно корисен начин. Наставниците кои имаат разбирање од различноста како потенцијал и како ресурс за учење, наместо како товар, имаат можност да развијат слично разбирање и кај нивните ученици.

5. За да се обезбеди квалитетот на волонтирањето,


секој волонтер поминува низ процес на некоја обука во однос на општи теми и некои дополнителни обуки поврзани со социјалната одговорност и волонтерскиот контекст каде што тој / таа е вработен/а. Бидејќи волонтерите вклучени во овој проект работат главно со мигранти / деца роми, интеркултурните компетенции се од суштинско значење за квалитетот на нивната работа.

Резултати на проектот.


 • Обука за наставниците
 • Слободна Е-платформа за меѓукултурни теми со серија на водени можности за учење за наставниците, децата, нивните родители, волонтерите и сите други граѓани;
 • Обука за волонтери кои работат со Роми и деца мигранти за да ги опреми со уникатни вештини и компетенции за работа;
 • Младите волонтери ќе спроведат волонтерски активности за децата Роми и мигранти за да се вклучат подобро во училиштето и во локалните заедници;
 • Ќе се спроведуваат национални семинари за различни засегнати страни – креатори на политики, директори на училишта, академици / истражувачи и јавни органи;
 • На финалната фаза од проектот ќе се организира меѓународна конференција, со цел дисеминација на резултатите од проектот во што поголем обем.

Предвидено влијание.


 • Подобрувањ на интеркултурните компетенции на наставниците и подобро познавање на стратегиите за работа со деца Роми / мигранти;
 • младите волонтери ќе бидат опремени со интеркултурни компетенции за работа во мултикултурна средина, како и со вредни знаења за општествената одговорност и волонтерството;
 • волонтерство ќе биде признаено како важна форма на неформално учење;
 • Ромите / децата мигранти ќе имаат можност да имаат корист од помошта на волонтерите;
 • ќе се произведува богат материјал кој ќе биде достапен и во е-платформата;
 • најсложените прашања во врска со вклучувањето на Ромите / децата мигранти и волонтерството ќе бидат изложени на националните семинари;
 • креаторите на политиките ќе имаат повеќе информации за тоа како да развиваат понатамошни политики во областа на инклузија на Ромите / децата мигранти во образованието;
 • резултатите од проектот ќе бидат објавени за да се овозможат понатамошни истражувања и промени во политиките;
 • Ова партнерство се очекува да придонесе за подобра интеграција на Ромите и децата мигранти на ниво на ЕУ и пошироко, и размена на добри практики помеѓу партнерите.

Сакам да се станам волонтер!