Вклучување

logo projekta
Ако вашите акции ги инспирираат другите да сонуваат повеќе, да учат повеќе, да прават и да станат повеќе, вие сте лидер.John Quincy Adams
0
проект партнери

0+
учесници

0+
волонтери

Европскиот проект. RoMigSc проект.

Проектот RoMigSc има за цел да го третира вклучувањето на Ромите и децата мигранти во нивните средини за учење (со поддршка од добро обучени наставници и волонтери), како и промовирање на ангажирање на младите за волонтирање (вклучително и преку формално признавање на нивната работа). Со проектот се поддржуваат во исто време иницијативите за подобрување во областа на инклузија на Ромите / децата мигранти и во областа на волонтерството преку таргетирање на различни засегнати страни, вклучувајќи ги и креаторите на политиките.

ВЕСТИ.