Plani i punës së aktiviteteve.

PP 1: Menaxhimi


Partneri udhëheqës: ISSBS, Celje, Slloveni
Objektivi kryesor i PP 1 është ndërtimi i strukturës menaxhuese dhe krijimi i mekanizmave të përshtatshme për koordinimin e projektit nga këndvështrimi teknik, pedagogjik dhe administrativ-financiar. Në kuadër të PP 1, do të organizohen 7 takime të projektit.

PP 2: Studimi fillestar


Partneri udhëheqës: ISOB, Regensburg, Germany
Përmbledhje e gjetjeve nga literatura vendore dhe ndërkombëtare dhe praktikat e mira të përfshirjes së fëmijëve romë dhe emigrantë në mjedisin mësimor (me mbështetjen e mësuesve të trajnuar mirë dhe vullnetarëve). Për ta studiuar këtë temë, nevojiten shqyrtime të gjendjes aktuale në shtetet partnere (dhe Turqi) dhe miratim të praktikave të mira që të përmbushen me sukses të gjitha hapat e tjerë të projektit.

PP 3: Trajnim për vullnetarët


Partneri udhëheqës: ISSBS, Celje, Slovenia
Trajnimi i vullnetarëve do të pajisë personat e përfshirë në vullnetarizëm, me njohuritë e përgjegjësisë sociale, vullnetarizmit, si dhe me strategjitë për të punuar në një mjedis multikulturor, duke u fokusuar te romët dhe emigrantët. Do të krijohet e-klasa për mbështetjen e aktiviteteve të trajnimit.
Hapat – realizimi i trajnimeve:
 • Trajnimi pilot për vullnetarët: qershor 2017 në Slloveni
 • Janar 2018 në Slloveni, Spanjë, IRJ e Maqedonisë, Itali
 • Janar 2019 në Slloveni, Spanjë, IRJ e Maqedonisë, Itali

PP 4: Aktivitet vullnetarizmi


Partneri udhëheqës: UEJL, Tetovë, IRJ e Maqedonisë
Theks mjaft i veçantë është vënë tek vullnetarizmi si një nga instrumentet e rëndësishme për të ndihmuar fëmijët emigrantë dhe romë që të përfshihen në shkolla dhe në gjithë shoqërinë. Puna vullnetare përqendrohet kryesisht në dhënien e ndihmës fëmijëve gjatë kryerjes së detyrave të shtëpisë, komunikimit me emigrantë në gjuhën e shteteve të tyre, dhënien e ndihmës për integrimin e fëmijëve migrantë dhe prindërve të tyre në rajon dhe në komunitet.
Hapat - realizimi trajnimeve:
 • Nga shkurti deri në maj 2018, në Slloveni, Spanjë, IRJ të Maqedonisë, Itali.
 • Nga shkurti deri në maj 2019, në Slloveni, Spanjë, IRJ të Maqedonisë, Itali.

PP 5: Trajnim për mësuesit


Partneri udhëheqës: IRŠIK, Murska Sobota, Slloveni
Qëllimi kryesor i trajnimit të mësuesve është që të sigurojë kompetenca më të mira kulturore për mësuesit që mësojnë nëpër klasat ku ka romë apo emigrantë dhe për t'iu dhënë atyre njohuri mbi strategjitë e përfshirjes së këtyre grupeve në klasë. Trajnimi do të zgjasë 2 ditë dhe do të ndahet në punëtori (kompetencat ndërkulturore, strategjitë për përfshirje, specifikat e përfshirjes së fëmijëve romë dhe emigrantë në arsim...). Një E-klasë do të krijohet për të mbështetur aktivitetet e trajnimit.
Hapat:
 • Trajnimi pilot për mësuesit: qershor 2017 në Slloveni
 • Prill / Maj 2018 në Slloveni, Spanjë, IRJ të Maqedonisë, Itali
 • Prill / Maj 2019 në Slloveni, Spanjë, IRJ të Maqedonisë, Itali

PP 6: E-platformë për tema ndërkulturore


Partneri udhëheqës: CSIG, Taranto, Italy
Mundësitë digjitale të mësimnxënies ofrojnë hapësirë të pakufizuar për hartimin e vetë-organizuar dhe mësimnxënien pjesëmarrëse aktive. Materiale të ndryshme janë në dispozicion, të tilla si materiale interaktive, video, kuize, intervista. E-platforma është hartuar kryesisht për mësuesit dhe vullnetarët; megjithatë e-platforma ka pikësynim edhe grupe të tjera: fëmijë, prindërit e tyre dhe vizitorët tjerë në përgjithësi. E-platforma do të realizohet gjatë vitit të fundit (2019) të projektit në 7 gjuhë: anglisht, gjermanisht, italisht, maqedonisht, sllovenisht, spanjisht dhe turqisht.

PP 7: Seminare vendore për të gjithë aktorët


Partneri udhëheqës: UA, Alicante, Spain
Gjatë këtij projekti, organizohen seminare të ndryshme për aktorë të ndryshëm (politikëbërës në fushën e arsimit, drejtorë shkollash, përfaqësues nga autoritetet lokale, përfaqësues të pushtetit lokal lokal, Institutet për romët apo emigrantët, hulumtues dhe akademikë të fushës, etj.). Temat kryesore të seminareve janë përfshirja e fëmijëve romë dhe emigrantë, si dhe vullnetarizmi.
Hapat – realizimi i seminareve vendore:
 • Pilot Seminar Kombëtar: qershor 2017 në Slloveni
 • Prill / Qershor 2018 në Slloveni, Spanjë, IRJ të Maqedonisë, Itali, Turqi
 • Prill / Qershor 2019 në Slloveni, Spanjë, IRJ të Maqedonisë, Itali, Turqi
 Njerëzit në një takim pune

PP 8: Sigurimi i cilësisë


Partneri udhëheqës: ISOB, Regensburg, Germany
Do të krijohet një përmbledhje e plotë lidhur me vlerën e zhvillimeve të projektit, pikat e forta, dobësitë, mundësitë dhe rreziqet që kanë dalë në pah gjatë zbatimit si dhe të arriturat e projektit kundrejt treguesve. Kjo do t’i kontribuojë vlerësueshmërisë s projektit nga palët e treta, gjë që do të mbështesë përhapjen dhe shfrytëzimin e mëtejshëm.

PP 9: Përhapja dhe konferenca ndërkombëtare


Partneri udhëheqës: ISSBS, Celje, Slovenia
Rezultatet e projektit do të përhapen përgjatë jetëgjatësisë së projektit e tutje. Aktivitetet kryesore të përhapjes janë:
 • Rezultatet e projektit do të përhapen në një konferencë ndërkombëtare (të organizuar në shtator 2019, Slloveni).
 • Anëtarët e konsorciumit do t’i prezentojnë rezultatet dhe aktivitetet në vendet jashtë konsorciumit (më së paku 6 herë gjatë jetëgjatësisë së projektit).
 • Në Gjermani (në maj 2019) dhe Turqi (në qershor ose shtator 2019) do të organizohen 2 seminare: seminar për përfaqësues të organizatave sociale, seminar për drejtorë, përgjegjës shkollash , mësues, me qëllim që të përhapin dhe promovojnë projektin dhe rezultatet e tij mes aktorëve kryesorë dhe shumëzuesve të materialeve përfundimtare (këto ngjarje janë një lloj “zëvendësuesi” për aktivitetet PP3, PP4 dhe PP5, që nuk do të mbahen në Gjermani dhe në Turqi) .
 Galeri
 Galeri
 Galeri
 Galeri