O projektu RoMigSc.

RoMigSc – 2016 – 2709 / 001 – 001

Naziv projekta: Vključevanje Romov in migrantov v šole: Usposabljanja, odprte razprave in prostovoljne dejavnosti mladih (RoMigSc) (RoMigSc)

Številka projekta: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Številka sporazuma: 2016 – 2709 / 001 – 001

Program: Erasmus, KA3

Ključne aktivnosti: Socialna vključenost preko izobraževanja, usposabljanja in mladih

Izobraževanje je ključnega pomena za uspešno socialno vključenost. Čeprav je multikulturna raznolikost priložnost, da bi šole naredili bolj inkluzivne, ustvarjalne in odprte, je neenakost v izobraževanju najvišja med otroci Romi in migranti. Migranti in Romi so pogosto žrtve diskriminacije in ksenofobije. Izobraževalni dosežki teh skupin so na splošno slabši, bolj verjetno je, da opustijo obvezno izobraževanje, kar vodi k večjemu tveganju za socialno izključenost, slabo vključenost v družbo in ne nazadnje revščino, kar ima dolgotrajne škodljive učinke na družbeni razvoj in gospodarsko rast države gostiteljice. Z izvedbo različnih aktivnosti želi projekt podpreti boljšo vključenost Romov in migrantov v izobraževanje. Projekt spodbuja tudi sodelovanje mladih v prostovoljstvu. Prostovoljstvo ima pomembno vlogo pri socialnem vključevanju mladih, saj jim omogoča, da sodelujejo kot državljani, kakor tudi, da pridobijo izkušnje, ki lahko izboljšajo njihove zaposlitvene možnosti. Vendar mora prostovoljstvo postati priznana oblika neformalnega učenja.

Galerija
Galerija
Galerija
Galerija

Cilji projekta.

5 glavnih ciljev

zastavljenih

3 leta

trajanje projekta

 • Ustvarjanje inkluzivnih in demokratičnih učnih okolij;
 • Spodbujanje sodelovanja mladih, razvoj inkluzivnih praks in praks ozaveščanja mladih;
 • Preprečevanje in boj proti vsem oblikam diskriminacije in segregacije v izobraževanju;
 • Spodbujanje medsebojnega razumevanja in spoštovanja med ljudmi;
 • Izboljšanje kakovosti neformalnih oblik izobraževanja, delovnih praks mladih in prostovoljstva.

1. Ustvarjanje inkluzivnih in demokratičnih učnih okolij


je obravnavano z usposabljanjem učiteljev (vključno z vzpostavitvijo e-platforme, ki ponuja učiteljem možnost učenja), kot tudi prek nacionalnih seminarjev.

2. Prostovoljne dejavnosti


so namenjene mladim - mladim prostovoljcem v starosti 18-30 let. Mladi predstavljajo skupino, ki je zelo ranljiva za socialno izključenost – vključevanje v prostovoljne dejavnosti jim daje možnost, da so bolj socialno vključeni. Mladi prostovoljci, ki bodo delali predvsem z otroki Romi in migranti bodo imeli priložnost, da pridobijo dragocene veščine, ki lahko izboljšajo njihovo zaposljivost.

3. Projekt obravnava otroke Rome in migrante,


predvsem je poudarjeno preprečevanje diskriminacije in segregacije. Skozi usposabljanja bodo učitelji razvili in okrepili svoje medkulturne kompetence ter spoznali kako lahko spodbujajo medkulturne kompetence med svojimi učenci. Problem segregacije je pogost med otroki Romi in migranti, in je v projektu obravnavan na nacionalni in evropski ravni.

4. Spoštovanje ljudi iz različnih etničnih in verskih okolij,


verovanj in prepričanj ter ob enem zavedanje problematike stereotipov in spodbujanje medkulturnega dialoga je izrednega pomena. Medkulturne kompetence učiteljev in študentov so osnova za medkulturni dialog. Multikulturni razredi ustvarijo klimo, v kateri lahko različne kulture sodelujejo v medsebojno korist. Učitelji, ki razumejo različnost kot potencial in kot vir za učenje, in ne kot oviro, imajo sposobnost, da razvijejo podobno razumevanje pri svojih učencih.

5. Z namenom zagotavljanja kakovostne izvedbe


prostovoljskih dejavnosti se bo vsak prostovoljec udeležil usposabljanj na temo družbene odgovornosti in prostovoljnega dela, ki ga bo opravljal. Prostovoljci, ki sodelujejo pri projektu, delajo predvsem z otroki Romi in migranti, zato so znanja na področju medkulturnih kompetenc ključnega pomena za kakovost njihovega dela.

Rezultati projekta.


 • Usposabljanje učiteljev;
 • Brezplačna E-platforma o medkulturnih temah z vrsto vodenih priložnosti za učenje za učitelje, otroke, njihove starše, prostovoljce in vse ostale državljane;
 • Usposabljanje za prostovoljce, ki delajo z otroki Romi in migranti, katerega namen je opremi prostovoljce z edinstvenimi spretnostmi in kompetencami, ki so potrebne za delo;
 • Mladi prostovoljci bodo izvajali prostovoljne dejavnosti za otroke Rome in migrante, z namenom njihove boljše vključitve v šole in v lokalno skupnost;
 • Izvajali se bodo nacionalni seminarji za različne zainteresirane skupine – oblikovalce politik, ravnatelje šol, akademike / raziskovalce in javne organe;
 • V zaključni fazi projekta bo organizirana mednarodna konferenca, katere namen je diseminacija rezultatov projekta v čim večjem obsegu.

Predviden vpliv.


 • Izboljšanje medkulturnih kompetenc učiteljev in boljše poznavanje strategij za delo z otroki Romi in migranti;
 • Mladi prostovoljci bodo pridobili medkulturne kompetence za delo v večkulturnih okoljih in dragoceno znanje o družbeni odgovornosti in prostovoljstvu;
 • Prostovoljstvo bo priznano kot pomembna oblika neformalnega učenja;
 • Otroci Romi in migranti bodo imeli priložnost, da izkoristijo pomoč prostovoljcev;
 • Pripravljeno bo bogato gradivo, ki bo na voljo v e-platformi;
 • Na nacionalnih seminarjih bodo izpostavljena najbolj pereča vprašanja glede vključevanja Romov in migrantov v izobraževanje, ter glede prostovoljstva;
 • Oblikovalci politik bodo imeli več informacij o tem, kako razviti nove politike na področju vključevanja Romov in migrantov v izobraževanje;
 • Rezultati projekta bodo javno objavljeni, z namenom omogočanja nadaljnjih raziskav in sprememb politik;
 • Partnerstvo pričakuje, da bo prispevalo k boljšemu vključevanju Romov in migrantov v izobraževanje na ravni EU in zunaj nje, ter izmenjalo dobre prakse med partnerji.

Želim postati prostovoljec!