RoMigSc HAKKINDA.

RoMigSc – 2016 – 2709 / 001 – 001

Proje Başlığı: İçermeci Eğitim Bağlamında Roman ve Göçmen Öğrenciler: Eğitimler, Tartışmalar ve Gençlere Yönelik Gönüllü Etkinlikler (RoMigSc)

Proje Numarasi: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN

SÖZLEŞME NUMARASI : 2016 – 2709 / 001 – 001

Program: Erasmus, KA3

Ana Eylem 3: Eğitim, öğretim ve gençlik yoluyla sosyal içerme

Toplumsal grupların birbirleriyle etkileşimini ve kaynaşmasını mümkün kılmanın en temel yollarından biri eğitimdir. Aslında okullarda farklı toplumsal grupların var olması, içermeciliğe, yaratıcılığa ve açık fikirliliğe alan açma potansiyeline sahiptir. Ne var ki, okulların bu potasiyellerini kullanabilmekten uzak oldukları görülmektedir. Bu nedenle, Roman ve göçmen öğrenciler, eşitsizlikten en fazla payını alan gruplar arasında yer almakta, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına maruz kalmaktadır. Bu grupların eğitim başarısının, akranlarına oranla daha düşük olması ve zorunlu eğitim süreçlerini tamamlamadan okulu terk etmek durumunda kalmaları marjinalleştirilmelerine yol açmaktadır. İçinde bulundukları toplum tarafından kabul görmedikçe yoksullaşmakta; ev sahibi ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimi de bu durumdan uzun vadede olumsuz etkilenmektedir. Bu projenin temel amacı çeşitli etkinlikler yoluyla, eğitim çağındaki Roman ve göçmen öğrenciler ile içinde bulundukları toplumun kaynaşabilmesini desteklemektir. Gençlerin sosyal açıdan içerilmesini mümkün kılmakta gönüllülüğün, kuşkusuz, son derece önemli bir rolü vardır. Buradan hareketle, projenin bir diğer amacı, gençleri gönüllü etkinliklere teşvik etmektir. Bu, gençlerin hem etkin yurttaşlar olarak içinde bulundukları toplumla ilişkilenmelerine alan açar; hem deneyim elde ederek işgücüne katılabilmelerine olanak sağlar. Bu bağlamda gönüllülük, enformel bir öğrenme biçimi olarak ele alınmalıdır.

Galeri
Galeri
Galeri
Galeri

Proje hedefleri.

5 ana hedef

Elde edilmesi gereken

3 Yıl

Proje süresi

 • İçermeci ve demokratik öğrenme ortamları yaratmak;
 • Genç katılımını teşvik etmek, içermeci uygulamalar ve gençlere yönelik destek programları geliştirmek;
 • Eğitimde ayrımcılıkla mücadele etmek;
 • Bireyler arasında karşılıklı anlayış ve saygıyı tesvik etmek;
 • Enformel öğrenme etkinliklerinin, gençlerin çalışma pratiklerinin ve gönüllülüğün niteliğini artırmak

1. İçermeci ve demokratik öğrenme ortamları yaratmak


amacıyla öğretmen eğitimleri (bu amaçla, öğretmenlere öğrenme olanakları sunacak olan bir dijital platform kurulacaktır) ve ulusal seminerler düzenlenmektedir.

2. Gençlerin sosyal dışlanmaya maruz


kalan bir toplumsal grup olduğu olgusundan hareketle 18-30 yaş arasındaki gençlerin hedeflendiği gönüllü etkinlikler düzenlenmekte; böylelikle gençlerin sosyal olarak içerilmelerine olanak sağlanmaktadır. Roman ve göçmen öğrencilerle birlikte çalışan gönüllü gençlerin, çok yönlü beceriler edinmesi hedeflenmekte; bu yolla istihdam edilebilirliklerinin artmasına destek verilmektedir.

3. Roman ve göçmen öğrencilere yönelik olan bu proje,


‘ayrımcılıkla mücadele’yi odağa almaktadır. Roman ve göçmen öğrencileri doğrudan ilgilendiren bir mesele olarak ayrımcılık, ulusal ve AB düzeyinde ele alınmaktadır. Öğretmenler, toplumsal gruplar arası ilişkiler konusunda yetkinlik kazanarak, bu yetkinliklerini kendi öğrencilerine aktarabilme becerisi edinmektedir.

4. Farklı etnik, din ve inanç grupları


arasında saygıyı inşa etmek projenin temel hedeflerindendir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla farklı gruplara ilişkin kalıpyargılar ele alınmakta; kültürlerarası diyalog olanakları üzerine yoğunlaşılmaktadır. Kültürlerarası diyaloğu mümkün kılmanın yolu, öğretmenlerin ve öğrencilerin toplumsal gruplar arası ilişkiler konusunda yetkinlik kazanmalarından geçmektedir. Cokkültürlü sınıflar, toplumsal grupların karşılıklı olarak birbirlerinin yararını gözettiği bir iklim yaratır. Çeşitliliği bir yük olarak değil de bir potansiyel ve bir kaynak olarak gören öğretmenler bu anlayışın içselleştirildiği bir sınıf atmosferini mümkün kılabilmektedir.

5. Gönüllü çalışmaların nitelikli


bir biçimde yürütülebilmesi için, gönüllüler belli başlı eğitimlerden geçmektedir: Bu eğitimlerin bazıları genel konulara, bazıları sosyal sorumluluk konusuna, bazılarıysa gönüllünün çalıştığı alana ilişkin eğitimlerdir. Gönüllüler, Roman ve göçmen çocuklarla çalıştıklarından toplumsal gruplar arası ilişkiler üzerine yetkinlik sahibi olmaları, yürüttükleri çalışmaların niteliği açısından kilit önemdedir.

Proje çıktıları.


 • Öğretmen eğitimi;
 • Öğretmenler, çocuklar, veliler, gönüllüler ve genel olarak bütün yurttaşlara yönelik öğrenme olanakları içeren, kültürlerarası konularda ücretsiz dijital platform;
 • Roman ve göçmen öğrencilerle çalışan gönülleri belli beceri ve yetkinlik alanlarında donanımlı kılmaya hizmet eden eğitimler;
 • Gönüllü gençler tarafından düzenlenen, Roman ve göçmen çocukların okullarda içerilmesine ilişkin gönüllü etkinlikler;
 • Karar alıcıların, okul müdürlerinin, akademisyenlerin, araştırmacıların ve yetkili makamların içinde bulunduğu farklı paydaşlara yönelik ulusal seminerler;
 • Proje çıktılarının geniş bir kitleye yaygınlaştırılmasını hedefleyen ve projenin son aşamasında düzenlenen uluslararası konferans.

Öngörülen etki.


 • Öğretmenler toplumsal gruplar arası ilişkiler üzerine yetkinlik kazanacak ve Roman/göçmen öğrencilerle çalışabilme konusundaki stratejilerle ilgili bilgi ve becerileri artacak;
 • Gönüllü gençler toplumsal gruplar arası ilişkiler konusunda yetkinlik kazanacak ve çokkültürlü ortamlarda çalışma becerisi edinecek; bunun yanı sıra sosyal sorumluluk ve gönüllülük üzerine bilgi sahibi olacak;
 • Gönüllülük önemli bir enformal eğitim biçimi olarak ele alınacak;
 • Roman ve göçmen çocuklar gönüllülerin desteğinden faydalanabilecek;
 • Nitelikli eğitim malzemeleri üretilecek ve dijital platform üzerinden paylaşıma açılacak;
 • Roman/göçmen öğrencilerin içerilmesine ve gönüllülüğe ilişkin öne çıkan konular ulusal seminerlerde ele alınacak;
 • Karar alıcılar, edindikleri arkaplan bilgisinin de yardımıyla Roman ve göçmen çocukların eğitim ortamlarında nasıl içerilebileceğine ilişkin etkili politikalar geliştirilebilecek;
 • Gelecekte yürütülebilecek araştırmalara ve politikalarda yapılabilecek iyileştirmelere yön vermek üzere proje sonuçları yayınlanacak;
 • Kurulan ortaklıklar yoluyla, AB düzeyinde ve daha geniş bağlamda, Roman ve göçmen çocuklar ile toplumun diğer kesimlerinin kaynaşmasına ve etkileşimine katkıda bulunulacak; ortaklar birbirleriyle iyi örnekleri paylaşacak.

Gönüllü olmak istiyorum!