Detajet e projektit.

RoMigSc – 2016 – 2709 / 001 – 001

Titulli i Projektit: Përfshirja e romëve dhe emigrantëve nëpër shkolla: Trajnime, diskutime të hapura dhe aktivitete rinore vullnetare (RoMigSc)

NUMRI I PROJEKTIT: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN

NUMRI I MARRËVESHJES: 2016 – 2709 / 001 – 001

Programi: Erasmus, KA3

Veprimi kyç: Përfshirja sociale përmes arsimimit, trajnimit dhe rinisë

Arsimi është element thelbësor për integrim të suksesshëm. Edhe pse diversiteti është një mundësi për t’i bërë shkollat më gjithëpërfshirëse, krijuese dhe me mendje të hapur, pabarazia në arsim është më e lartë në mesin e romëve dhe fëmijëve emigrantë. Emigrantët dhe romët përballen shpesh me diskriminimin dhe ksenofobinë. Për shembull, arritjet arsimore të këtyre grupeve janë në përgjithësi më të varfra, ata kanë më shumë gjasa për të hequr dorë nga arsimi i detyruar, që shpie drejt rreziqeve më të larta të margjinalizimit shoqëror, drejt dështimit për t’u integruar dhe tekefundit, drejt varfërisë, e cila ka efekte negative afatgjata në zhvillimin social dhe rritjen ekonomike të vendit mikpritës. Qëllimi kryesor i këtij projekti është pra, mbështetja për integrim më të mirë në arsim të romëve dhe fëmijëve emigrantë përmes aktiviteteve të ndryshme. Në projekt, nxitet po ashtu edhe angazhimi i të rinjve në vullnetarizëm. Vullnetarizmi luan një rol të rëndësishëm në përfshirjen sociale rinore. Kjo i lejon ata që të angazhohen si qytetarë, si dhe për të fituar përvojë, e cila mund t’i rrisë mundësitë e tyre të punësimit. Megjithatë, vullnetarizmi duhet të njihet si një formë joformale e mësimnxënies.

Galeri
Galeri
Galeri
Galeri

Qëllimet e projektit.

5 qëllime kryesore

për t'u arritur

3 vite

kohëzgjatja e projektit

 • Krijimi i mjediseve gjithëpërfshirëse dhe demokratike të mësimnxënies
 • Inkurajimi i pjesëmarrjes rinore, zhvillimi i praktikave të përfshirjes që tejkalojnë kufijtë për të arritur deri te rinia
 • Parandalimi dhe luftimi i çdo formë të diskriminimit dhe segregacionit në arsim
 • Nxitja e mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë ndërmjet njerëzve
 • Rritja e cilësisë së aktiviteteve jo-formale të mësimnxënies, praktikave të punës rinore dhe vullnetarizmit

1. Krijimi i mjediseve gjithëpërfshirëse dhe demokratike


të mësimnxënies është adresuar përmes trajnimit të mësuesve (përfshirë këtu përmes krijimit të një platforme elektronike me mundësi mësimi për mësuesit), si dhe përmes seminareve vendore.

2. Me aktivitete vullnetare,


projekti u drejtohet të rinjve - vullnetarë të rinj të moshës 18-30 vjeç. Është e njohur që rinia përbën një grup që është shumë i ndjeshme ndaj përjashtimit social - përfshirja në vullnetarizëm iu jep atyre në këtë mënyrë mundësinë për t'u përfshirë më tepër. Vullnetarët e rinj që punojnë kryesisht me fëmijët emigrantë dhe romë do të kenë mundësinë për të fituar aftësi të vlefshme që mund të rrisin punësinë e tyre.

3. Meqenëse projekti u drejtohet romëve dhe fëmijëve emigrantë,


veçanërisht është vënë në dukje parandalimi i diskriminimit dhe segregacionit. Mësuesit janë të trajnuar për të qenë kompetentë ndërkulturalisht dhe janë mësuar se si t’u mësojnë kompetenca ndërkulturore nxënësve të tyre. Çështja e segregacionit është po ashtu shpesh një problem në mesin e fëmijëve emigrantëve dhe romë, dhe është trajtuar këtu në nivel kombëtar dhe në nivel të BE-së.

4. Respekti mes njerëzve


me prejardhje të ndryshme etnike apo fetare, me besime apo bindje të ndryshme, duke përfshirë trajtimin e stereotipeve dhe promovimin e dialogut ndërkulturor, është e një rëndësi të veçantë. Kompetencat ndërkulturore të mësuesve dhe nxënësve përbëjnë themelin e dialogut ndërkulturor. Ligjëratat multikulturore krijojë një klimë në të cilën kultura të ndryshme mund të angazhohen në një mënyrë reciprokisht të dobishme. Mësuesit që e kuptojnë diversitetin si një potencial dhe si një burim për të mësuar, në vend se të një barre, kanë aftësinë për të zhvilluar një botëkuptim të ngjashëm te nxënësit e tyre.

5. Për të siguruar cilësinë e vullnetarizmit,


çdo vullnetar kalon nëpër disa trajnime lidhur me tema të përgjithshme dhe disa trajnime shtesë lidhur me përgjegjësinë sociale dhe në kontekstin e vullnetarizmit, ku ai/ajo është duke punuar. Meqë vullnetarët e përfshirë në këtë projekt kryesisht punojnë me fëmijë emigrantë/romë, komptenecat ndërkulturore janë të një rëndësie thelbësore sa i përket cilësisë së punës së tyre.

Rezultatet e projektit.


 • Trajnim për mësuesit;
 • E- platformë falas për tema ndërkulturore me një sërë mundësish të udhëzuara të mësimnxënies për mësuesit, fëmijët, prindërit e tyre, vullnetarët dhe të gjithë qytetarët e tjerë;
 • Trajnim për vullnetarët që punojnë me fëmijët romë dhe emigrantë për t’i pajisur ata me shkathtësi unike dhe kompetenca për punë;
 • Vullnetarët e rinj do të kryejnë aktivitetet e vullnetarizmit për fëmijët romë dhe emigrantë për t’i përfshirë ata më mirë në shkollë dhe komunitetet lokale;
 • Seminare vendore për aktorë të ndryshëm – politikëbërës, drejtorë shkollash, akademikë / hulumtues dhe autoritete publike – do të zbatohen;
 • Konferencë ndërkombëtare në fazën përfundimtare të projektit do të organizohet, me qëllim të shpërndarjes së rezultateve të projektit në shkallë më të gjerë.

Ndikimi i parashikuar.


 • Shkathtësi të përmirësura ndërkulturore të mësuesve dhe njohuri më të mira lidhur me strategjitë për punë me fëmijët romë/emigrantë;
 • Të rinjtë vullnetarë do të pajisen me shkathtësi ndërkulturore për të punuar në mjedise multikulturore, si dhe me njohuri të vlefshme mbi përgjegjësinë sociale dhe vullnetarizmin;
 • Vullnetarizmi do të njihet si një formë e rëndësishme e mësimnxënies jo-formale;
 • Fëmijët romë/emigrantë do të kenë mundësinë për të përfituar nga ndihma e vullnetarëve;
 • Materiale të pasura do të prodhohen dhe do të jenë në dispozicion në e- platformën;
 • çështjet më të spikatura lidhur me përfshirjen e fëmijëve romë/emigrantë dhe vullnetarizmit do të ekspozohen në seminare vendore;
 • Politikëbërësit do të kenë më shumë informacion se si duhet zhvilluar politika të mëtejshme në fushën e përfshirjes së fëmijëve romëve/emigrantë në arsim;
 • Rezultatet e projektit do të publikohen për të lejuar hulumtimet e ardhshme dhe ndryshimet e politikave;
 • Partneriteti pritet që të kontribuojë për një integrim më të mirë të fëmijëve romë dhe emigrantë në nivel të BE-së dhe më gjerë, dhe për të ndarë praktikat e mira mes partnerëve.

Unë dua të jem vullnetar!